Housing luxury villas

Tỉnh - Thành Phố: Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 300m2
Ngày khởi công: ngày 10 tháng 8 năm 2014
Ngày hoàn thành: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Contact: contact@uravin.com


This design is a luxury villa for the family two brothers

TOP